Dlaczego warto wybrać szkolenie – Zarządzanie talentami?

Powiedzenie „organizacja to ludzie” jest już powszechnie uznane w firmach i traktowane jako oczywiste. Coraz więcej menedżerów oraz Działów HR stawia czynnik ludzki w firmach jako nadrzędny nad procesami, czy systemami produkcyjnymi. Nadal jednak w dużo większym stopniu, zarządzający koncentrują się na rozwoju kompetencji swoich pracowników niż na rzeczywistym potencjale jaki posiadają poszczególni ludzie. Często firmy kierują pracowników na szkolenie głównie po to aby „zasypać” lukę kompetencyjną. Skutkuje to tym, że sporo czasu i nakładów przeznacza się na uzyskanie przez pracownika przeciętnego poziomu wykonywania przez niego pracy. Kiedy mówimy zarządzanie talentami, myślimy o podejściu odwrotnym. Najpierw identyfikujemy naturalne mocne strony i predyspozycje swoich pracowników i na nich budujemy dodatkowe kompetencje. Daje to kilkukrotnie lepszy efekt niż ten opisany wcześniej. Na szkoleniu Zarządzanie talentami poszerzymy uczestnikom świadomość tego, czym są naturalne talenty i predyspozycje. Dostarczymy narzędzi, które pomogą zidentyfikować i uświadomić sobie jaki potencjał posiadają ludzie i w jaki najbardziej efektywny sposób można go wykorzystać zarówno dla siebie, jak i dla organizacji. Szkolenie dostarczy wiedzy na temat sprawdzonych sposobów i systemów zarządzania talentami w wybranych firmach. Pozyskana wiedza pomoże także zbudować system zarządzania talentami w organizacji dostosowany do jej specyfiki.

WAŻNE TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY NA TYM SZKOLENIU

Zarządzanie talentami – wprowadzenie

 • Skąd wzięła się koncepcja talentów?
 • Kompetencje i talenty – podobieństwa i różnice.
 • Atuty i ich rodzaje.
 • Mapa swoich atutów.
 • Mapa atutów Twoich pracowników.
 • Narzędzia wzmacniania mocnych stron.
 • Model pracy nad doskonaleniem talentów swoich pracowników.

Rola i potrzeby firm w efektywnym zarządzaniu talentami

 • Misja, wizja i wartości firmy oraz ich znaczenie w doborze i zarządzaniu talentami.
 • Wpływ kultury organizacyjnej na wyszukiwanie, rozwój i wykorzystanie talentów.
 • Wpływ strategii firmy na działania ukierunkowane na wyszukiwanie talentów w organizacji i z rynku zewnętrznego.
 • Rola organizacji uczącej się i jej zasad w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla identyfikacji i rozwoju utalentowanych pracowników.
 • Diagnoza własnych organizacji i ich umiejętności wykorzystania potencjału ludzkiego – SWOT, siatka celów, analiza pola sił Kurta-Lewina.

Zarządzanie indywidualną karierą i rozwojem w oparciu o posiadane atuty i talenty

 • Kariera i rozwój oraz zarządzanie karierą w dzisiejszych czasach.
 • Rodzaje ścieżek karier i formy rozwoju zawodowego.
 • Fakty i mity udanej kariery.
 • Poszukiwanie sposobów dopasowania do misji, wizji i wartości firmy.
 • Najczęstsze przeszkody w zarządzaniu karierą zawodową.
 • Metoda odkrywania potencjału, talentów i umiejętności.
 • Mapa dokonań i wnioski dot. atutów które pomogły w tych dokonaniach.

Sposoby i techniki rozpoznawania talentów w oparciu o powszechnie stosowane metody HR

 • Wywiady rekrutacyjne.
 • AC/DC – interpretacja wyników pod kątem identyfikacji talentów.
 • Programy sukcesji jako narzędzie wykorzystywania talentów w organizacji.
 • Jak zidentyfikować talenty podczas wspólnej pracy przełożonego z podwładnym – obserwacja zachowań.
 • Wykorzystanie rozmów oceniających i rozwojowych w kontekście atutów pracownika.
 • Wykorzystanie case study oraz zadań projektowych do odkrycia talentów.

Narzędzia wpierające identyfikację talentów

 • Profilowanie behawioralne w kontekście identyfikacji talentów.
 • Narzędzia – Extended Disc, ENSIZE, Insight, MBTI – możliwości, zalety wady każdego z tych narzędzi.
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z ENSIZE.
 • Analiza własnych mocnych stron przy pomocy ENSIZE.
 • Identyfikacja własnych talentów wynikająca z testu Gallupa.
 • Budowanie indywidualnych programów rozwoju w oparciu wyniki testów.

Rola organizacji, menedżerów, Działów HR oraz zespołów własnych w wyszukiwaniu i wspieraniu potencjałów

 • Fakty i mity dot. posiadania wyjątkowo utalentowanych pracowników w swoich zespołach.
 • Odpowiedzialność szefa wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników.
 • Odpowiedzialność HR wobec pracownika, zespołu i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników.
 • Odpowiedzialność zespołu i środowiska pracy wobec pracownika, i organizacji w zakresie zarządzania talentami pracowników.
 • Odpowiedzialność pracowników za swój rozwój.

Organizacyjne programy rozwoju talentów w firmach – początek, realizacja, efekty

 • Struktura planu rozwoju talentów – cele, program, mierzalne efekty.
 • Przykłady skutecznego i nieskutecznego wdrażania planów rozwoju talentów.
 • Studium przypadku – biznes case przygotowania wdrożenia oraz ewaluacji programu rozwoju i wykorzystania talentów na przykładzie firm.
 • Struktura i przeprowadzenie spotkania informacyjnego uruchamiającego program rozwoju talentów.
 • Monitoring programu rozwoju talentów oraz wdrażani niezbędnych korekt.

Budowanie indywidualnych planów rozwoju dla pracowników, których atuty i talenty są kluczowe dla organizacji

 • Indywidualne style uczenia się.
 • Metody, techniki i narzędzia rozwojowe.
 • Dopasowanie metod do indywidualnego stylu uczenia się.
 • Szczegółowe zasady budowania Indywidualnych planów rozwoju.

Indywidualne rozmowy rozwojowe z talentami oraz budowanie kultury feedbackowej w relacji przełożony, utalentowany pracownik

 • Motywowanie poprzez docenianie, chwalenie i konstruktywną krytykę.
 • Rozmowa planująca i kontraktująca działania rozwojowe.
 • Rozmowa monitorująca i korygująca w trakcie realizacji planu rozwoju.
 • Rozmowa korygująca i drabinka interwencji.

Różnice pokoleniowe w zarządzaniu talentami

 • Charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X, Y, Z.
 • Pokolenia na rynku pracy – charakterystyczne potrzeby i zachowania w organizacji i poza nią.
 • Sposób postrzegania rozwoju osobistego i zawodowego przez poszczególne pokolenia.
 • Różnicowanie sposobów, metod, technik i narzędzi w zarządzaniu talentami w zależności od przynależności pokoleniowej.

METODY SZKOLENIOWE:

 • Studia przypadku.
 • Symulacje zachowań.
 • Autodiagnozy poznawcze.
 • Gry symulacyjne.
 • Fragmenty filmów i materiałów audio.
 • Dyskusje.
 • Porządkująca teoria w postaci mini wykładów i prezentacji.
 • Eksperymenty.

GŁÓWNE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA – CZEGO UCZESTNICY NAUCZĄ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Uczestnik zdobędzie umiejętność oceny potencjału pracowników i kreowania liderów.
 • Pozna najnowszą wiedzę popartą badaniami na temat zjawiska i specyfiki talentu.
 • Zbuduje większą własną samoświadomość w zakresie swoich mocnych stron.
 • Będzie bardziej efektywnie kierował własną karierą i własnym rozwojem.
 • Uczestnik nabędzie umiejętność budowana ścieżek karier i rozwoju w organizacji w oparciu o zidentyfikowane talenty.
 • Zdobędzie wiedzę na temat tego, jak zaspokoić przyszłe potrzeby organizacji w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

TERMINY I MIEJSCA REALIZACJI:

30-31.03.2020 r. – Wrocław
17-18.06.2020 r. – Białystok
10-11.08.2020 r. – Kraków
15-16.10.2020 r. – Łódź

GRUPA:

6-12 osób

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY:

1650 PLN ( + 23 % VAT)

Cena zawiera koszty:

 • uczestnictwa w szkoleniu,
 • materiałów dydaktycznych,
 • sali szkoleniowej,
 • sprzętu konferencyjnego,
 • przerw kawowych i cateringu,
 • certyfikatu ukończenia szkolenia.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości od 50 do 80 % na wszystkie nasze szkolenia otwarte dla średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Do każdego województwa przypisany jest operator za pośrednictwem którego można otrzymać dofinansowanie do szkoleń. Z programu dofinansowania do szkoleń wyłączone są tylko dwa województwa: mazowieckie i pomorskie.

W ramach dofinansowania istnieje możliwość realizacji następujących usług:
• szkoleń dopasowanych do oczekiwań i potrzeb Klienta
• usług doradczych typu: coaching i mentoring
• doradztwa strategicznego dla firm
• szkoleń e-learningowych

Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji

Osoba kontaktowa:

Martyna Pluta

tel: 509 967 043

e-mail: mpluta@brainstorm.biz.pl