Brainstorm Change Thinking Model zbudowany jest na prostym schemacie działań zmierzających do pełnej kontroli nad procesem zmiany do momentu jej wdrożenia i ewaluacji. Model uwzględnia monitorowanie i kontrolę całego procesu zmiany od fazy rozmrożenia poprzez fazę zmiany do fazy zamrożenia. Według Brainstorm Change Thinking Model wszystko zaczyna się od ludzi. To oni są najważniejszym zasobem zmiany. Nasz model skupia się na zachęcaniu ludzi na poziomie operacyjnym do kreowania zmiany oraz przejściu poszczególnych osób lub zespołów poprzez proces zmiany.

Dziewięć kroków modelu sprawia, że menedżerowie w łatwy sposób mogą wykreować zmianę angażując w to poziom operacyjny, przeprowadzić pracowników lub zespoły przez proces zmiany identyfikując po drodze bariery, łagodząc opór oraz zaopatrując ludzi w wiedzę i umiejętności potrzebne do pomyślnego przejścia przez zmianę.

Według naszego doświadczenia, ważniejsze od procesu wprowadzenia zmiany jest jej utrzymanie. Mając to na uwadze Brainstorm Change Thinking Model koncentruje się na wzmocnieniu zmiany wykorzystując do tego plany zarządzania oporem, aktywne uczestniczenie w sukcesie, który za sobą niesie zmiana, ale także zmieniając kulturę organizacji na kulturę o przekonaniach wspierających proces zmian.

DZIEWIĘĆ KROKÓW WDRAŻANIA ZMIANY:

Krok 1. Kreowanie obszaru zmiany
Określenie istniejących trudności, frustracji i barier, w których chcemy dokonać zmiany

Krok 2. Planowanie zmiany jako projektu
Określanie celów, efektów, zakresu zmiany

Krok 3. Ocena stanu początkowego – stanu obecnego
Kompleksowa analiza uwarunkowań stanu obecnego oraz czynników ułatwiających i utrudniających przeprowadzanie zmiany.

Krok 4. Zdefiniowanie stanu końcowego
Wykreowanie wizji stanu końcowego, opisanie kamieni milowych oraz koniecznych zasobów (ludzie, pieniądze, materiały, narzędzia, czas, technologia)

Krok 5. Zaplanowanie wdrożenia – strona techniczna
Wypracowanie taktyki zarządzania projektem zmiany w pięciu obszarach : zarządzanie, projekt, umiejętności, struktura, proces

Krok 6. Zaprojektowanie wdrożenia – strona ludzka
Wypracowanie planów kształcenia świadomości, pożądania, wiedzy, umiejętności i wzmacniania w celu ułatwienia pracownikom wdrożenia i adaptacji do zmiany.

Krok 7. Zarządzanie zmianą jako projektem
Wykorzystanie narzędzi projektowych, wymiana najlepszych praktyk, ocena efektywności

Krok 8. Kreowanie kultury organizacyjnej firmy w oparciu o zmiany
Tworzenie norm i zasad wewnątrz organizacji, które są filarami kultury organizacyjnej

Krok 9. Wdrożenie nowych pracowników w kulturę zmiany
Wypracowanie systemu adaptacyjnego nowych pracowników, który oparty będzie na przekonaniu: zmiana jest drogą do efektywności

 

Do pobrania:
Ulotka Brainstorm Change Thinking Model